คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


การขอความช่วยเหลือสาธารณภัย


การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตติดตั้งประปา


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตออกหนังสือรับรองออกเลขทะเบียนบ้าน


การจดทะเบียนพาณิชย์

  (1)     2