หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานการประชุมพนักงาน
 
 


 
ประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย  
<<
>>
X
ประกาศมาตการพัฒนาหน่วยงาน ฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 นายราชันย์ โล่ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย เป็นประธานการประชมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยเป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้
1.มาตรการด้านความโปร่งใส
1.1เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปรงใส
1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่น
1.4วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
1.5มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหน่วยงาน
1.6มีการดำเนินงานเกี่ยวกับร้องเรียนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน
2. มาตรการด้านความรับผิดชอบ
2.1ผู้บริหาร จะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
2.2 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ ซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้นในหน่วยงาน
2.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน ตามภาระกิจหน้าที่รับผิดชอบ มากกว่าส่วนตัว
2.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
2.5 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องเปิดโอกาสรับฟังการวิพากษ์ หรือคำติชม จาก ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3 มาตการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก
3.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ตนเองพวกพ้อง
3.3 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่มีส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ ของหน่วยงาน
3.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ไม่ต้องมีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วม คู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ
3.5 การดำเนินงาน การอนุมัติต่างๆจะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง หรือผู้มีอำนาจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4. มาตรการด้านวัฒนธรรม  คุณธรรม ในองค์กร
4.1 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ
4.2 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.3   ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อการกระธรรมการทุจริตทุกรูปแบบ
4.4 ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ราชการไปใช้ส่วนตัว
4.5ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการ้อประโยชน์ ต่อบุคคล กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
4.6 ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.8 ให้มีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.9 ให้มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน
5. มาตรการด้านคุณธรรม การทำงานในหน่วยงาน
5.1 การคัดเลือกบันจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา ความดี ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่นๆแอบแฝง
5.2สร้างแรงจูงใจ  เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพื้นฐานของความดี
5.3 การคัดเลือกผู้เข้าอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
5.4 การใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค้า อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว
5.6 ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมทุกอย่าง
5.8 ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นต้อน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยืดเหลักความถูกต้อง
5.9 ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน
5.10ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ในการนี้นายราชันย์ โล่ประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ในการประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็น การยกระดับ ปรับปรุงมุ่ง พัฒนา ละส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ลดความเสี่ยงการทุจริต และพัฒนา ผลการประเมิน ITA ให้ดีขึ้นกว่าเดิมและจัดทำเป็นประกาศต่อไป

&emsp;

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ม.ค. 2565 เวลา 09.02 น. โดย คุณ สุวัฒนพงษ์ ภูกระจาย

ผู้เข้าชม 108 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
Raioi Subdistrict Administrative Organization
 
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
LINK
ที่น่าสนใจ
 
 
รับเรื่องร้องเรียน โทร : 081-566-7744
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
  โทรศัพท์ : 055-479-795
  โทรสาร : 055-479-795
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย
  จำนวนผู้เข้าชม 2,484,924 เริ่มนับ 28 มี.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10